Friday, 13 July 2018

LMS-SAV (5) : Stratford-upon-Avon

Chiltern 165 008 at Stratford-upon-Avon.